On the Musicality of Fiction (the Case of Nikolay Leskov’s Story “Islanders”)

The article is written in Russian. You may read it here.

References

 1. Belyy, A. Masterstvo Gogolya [Mastery of Gogol], Moscow‒Leningrad : OGIZ‒GIKhL, 1934. (In Russ.)
 2. Belyy, A. Mezhdu dvukh revolyutsiy [Between Two Revolutions], Leningrad : Izdatel’stvo pisateley v Le­ningrade, 1934. (In Russ.)
 3. Gasparov, M. L. “Сolon.” Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy [Literary Encyclopedia of Terms and Notions], ed. by A. N. Nikolyukin, Moscow : NPK “Intelvak”, 2001, col. 370. (In Russ.)
 4. Girshman, M. M. Ritm khudozhestvennoy prozy [The Rhythm of Fiction], Moscow : Izdatel’stvo “Sovetskiy pisatel’,” 1982. (In Russ.)
 5. Kormilov, S. I. Marginal’nye sistemy russkogo stikho­slozheniya [Marginal Systems of Russian Versifica­tion], Moscow : MGU im. M. V. Lomonosova, filolo­gicheskiy fakul’tet, 1995. (In Russ.)
 6. Leskov, N. S. “Islanders.” N. S. Leskov. Sobranie sochi­neniy v 11 tomakh. T. 3 [N. S. Leskov. Collected Works in 11 Volumes. Vol. 3.], Moscow : GIKhL, 1957, pp. 5–192. (In Russ.)
 7. Mikhaylov, A. V. “Word and music: Music as an event in the history of the Word.” Slovo i muzy­ka. Pamyati A. V. Mikhaylova. Materialy nauch­noy konferentsii
  [Word and Music. In Memory of A. V. Mikhai­lov. Mate­rials of the Scientific Conference]
  , Mos­cow : Mos­kov­skaya konservatoriya, 2002, pp. 6–23. (In Russ.)
 8. Nazaykinskiy, E. V. Logika muzykal’noy kompozitsii [The Logic of Musical Composition], Moscow : Mu­zyka, 1982. (In Russ.)
 9. Nazaykinskiy, E. V. O psikhologii muzykal’nogo vospriyatiya [On the Psychology of Musical Percep­tion], Moscow : Muzyka, 1972. (In Russ.)
 10. “Nikolay Leskov,” https://culture.ru/persons/8216/nikolai-leskov (accessed 25 April 2021). (In Russ.)
 11. Paustovskiy, K. G. “Ivan Bunin.” Paustovskiy K. Bliz­kie i dalekie [Paustovsky K. Close and Distant], ed. by L. Levitskiy, Moscow : Molodaya gvardiya, 1967, pp. 262–277. (In Russ.)
 12. Svyatopolk-Mirskiy, D. P. Leskov, http://leskov.lit-­info.ru/leskov/about/svyatopolk-mirskij.htm (accessed 25 April 2021). (In Russ.)
 13. Sinel’nikova, O. V. Rodion Shchedrin: konstanty i metamorfozy stilya. Monografiya [Rodion Shchedrin: Constants and Metamorphoses of Style. Monograph], Kemerovo : Kemerov. gos. un-t kul’tury i iskusstv, 2013. (In Russ.)
 14. Chigareva, E. I. “Mono-opera by Yuri Butsko ‘Notes of a Madman’: to the problem ‘Fiction in Music’.” Muzykal’naya akademiya [Music Academy], no. 4, 2016, pp. 23–33. (In Russ.)
 15. Chistyakov, G. P. Besedy o literature: Vostok [Con­ver­sations on Literature: East], Moscow‒St. Peters­burg : Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 2018. (In Russ.)
 16. Etkind, E. G. Materiya stikha [The Matter of the Verse], St. Petersburg : Izdatel’stvo “Gumanitarnyy soyuz,” 1998. (In Russ.)

About the author: Evgenia I. Chigareva, Doctor of Art Criticism, Professor of the Music Theory Department, Tchaikovsky Moscow State Conservatory