From the Archive of Valeria Tsenova

From the Archive of Valeria Tsenova

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Valeria Tse­no­va. Zhizn’ na vzlete [Valeria Tsenova. Life on the Rise]. Edited by T. Kyure­gyan, M. Voinova, Moscow : Muz­iz­dat, 2010. (In Russ.)
 2. Denisov, E. “String quartets by Bela Bartok.” Mu­zyka i sovremennost’ [Music and Modernity]. Vol. 3, Mos­cow : Muzyka, 1965, pp. 186–214. (In Russ.)
 3. Denisov, E. “Sonata form in the works of S. Pro­kofiev.” S. S. Prokof’ev. Stat’i i issledovaniya [S. S. Pro­kof’ev. Articles and Research], Moscow : Muzyka, 1972, pp. 165–184. (In Russ.)
 4. Korchinskiy Evgeniy Nikolaevich. Muzykal’nyy en­tsiklo­pedicheskiy slovar’ [Music Encyclopedia], Mos­cow : Sovetskaya entsiklopediya, 1990, p. 273. (In Russ.)
 5. Muzyka iz byvshego SSSR [Mu­sic from the Former USSR]. Edited by V. Tsenova. Vol. 1, Moscow : Kom­po­zi­tor, 1994. (In Russ.)
 6. Muzyka iz byvshego SSSR [Mu­sic from the Former USSR]. Edited by V. Tsenova. Vol. 2, Moscow : Kom­pozitor, 1996. (In Russ.)
 7. Muzyka Edisona Denisova. Mate­rialy nauchnoy konferentsii k 65-letiyu so dnya rozh­deniya kompozitora [Music by Edison Denisov. Materials of the Scientific Conference Dedicated to the 65th Anniversary of the Composer's Birth]. Nauchnye trudy Moskovskoy konservatorii [Scien­ti­fic Works of the Moscow Conservatory]. Edited by V. Tsenova. Vol. 11, Mos­cow : Moskovskaya gosudarstvennaya kon­ser­va­to­riya, 1995. (In Russ.)
 8. Neizvestnyy Denisov. Iz Zapis­nykh knizhek (1980/81–1986, 1995). [Unknown Deni­sov. From the Notebook (1980/81–1986, 1995)]. Edited by V. Tsenova, Mos­­cow : Kompozitor, 1997. (In Russ.)
 9. Prostranstvo Edisona Denisova. Materialy nauchnoy konferentsii k 70-letiyu so dnya rozhdeniya kompozitora [The Space of Edison Denisov. Materials of the scientific conference dedicated to the 70 th anniversary of the composer's birth]. Nauchnye trudy Moskovskoy konservatorii [Scien­tific Works of the Moscow Conservatory]. Edited by V. Tsenova. Vol. 23, Moscow : Moskovskaya gosudarstvennaya konservatoriya, 1999. (In Russ.)
 10. Svet. Dobro. Vechnost’. Pamyati Edi­sona Denisova. Stat’i. Vospominaniya. Materialy [Light. Good. Eternity. In Memory Of Edison Deni­sov. Articles. Memories. Ma­terials]. Edited by V. Tsenova, Moscow : Moskov­skaya gosudarstvennaya konservatoriya, 1999. (In Russ.)
 11. “Three letters to Valeria Tse­nova: Edison Denisov, Boris Tishchenko, Anri Pusser.” Edited by T. Kyure­gyan. Muzykal’naya akademiya [Music Academy], no. 3, 2017, pp. 26–30. (In Russ.)
 12. Kholopov, Yu., Tsenova, V. Edison Denisov [Edison Denisov], Moscow : Kompozitor, 1993. (In Russ.)
 13. Kholopov, Yu. “Tsenova Valeria (Characterization).” Valeriya Tsenova. Zhizn’ na vzlete [Life on the Rise], Moscow : Muzizdat, 2010, pp. 144–150 (In Russ.)
 14. Tsenova, V. S. Problems of musical composition in the works of moscow composers of the 1980s. Cand. Sci. (Art Criticism) Dissertation, Moscow : Moscow State Conservatory, 1989. (In Russ.)
 15. Tsenova, V. S. Chislovye tayny muzyki Sofii Gubay­dulinoy [Numerical Secrets of Sofia Gubaidulina’s Music], Moscow : Moskovskaya gos. konservatoriya imeni P. I. Chaykovskogo, 2000. (In Russ.)
 16. Tsenova, V. S. “Shostakovich and Denisov: the his­tory of relations in documents and facts.” Valeria Tsenova. Zhizn’ na vzlete [Valeria Tsenova. Life on the Rise], Moscow : Muzizdat, 2010, pp. 46–61. (In Russ.)
 17. “Edison Denisov about himself and his music.” Valeria Tsenova. Zhizn’ na vzlete [Valeria Tsenova. Life on the Rise], Moscow : Muzizdat, 2010, pp. 156–182. (In Russ.)
 18. “Ex oriente...”: Ten Composers from the Former USSR. Ed. by Valeria Tsenova. Berlin: Ernst Verlag Kuhn, 2002. — (Studia slavica musicologica : SSM : Texte u. Abh. zur slavischen Musik u. Mu­sik­­ge­schichte sowie Erträge der Musikwiss. Osteu­ropas).
 19. “Ex oriente...” II: Nine Composers from the Former USSR. Ed. by Valeria Tsenova. Berlin : Verlag Ernst Kuhn, 2003.
 20. “Ex oriente…” III: Eight Composers from the Former USSR. Ed. by Valeria Tsenova. Berlin : Verlag Ernst Kuhn, 2003.
 21. Kholopov, Yu., Tsenova, V. Edison Denisov. Amster­dam : Harwood Academic Publishers, 1995.
 22. Kholopov, Yu., Tsenova, V. Edison Denisov—The Russian Voice in European New Music. Berlin : Kuhn, 2002.
 23. Underground Music from the Former USSR. Ed. by Valeria Tsenova. Amsterdam : Harwood Aca­demic Publishers, 1997.
 24. Zenowa, W. Zahlenmystik in der Musik von Sofia Gubaidulina. Berlin : Verlag Ernst Kuhn, 2001.
 25. Zenowa, W. Schostakowitsch und Denisow: Die Ge­schichte ihrer Beziehung in Tatsachen und Do­ku­menten. Schostakowitsch und die Folgen: Russische Musik zwischen Anpassung und Pro­test: Ein internationales Symposium (= Scho­sta­ko­witsch Studien. Band 6). Berlin : Verlag Ernst Kuhn, 2003.