Review

“Unforgotten Motifs” of Nikolai Medtner Life and Works

Review

“Unforgotten Motifs” of Nikolai Medtner Life and Works

This article is written in Russian. You can read it here.

References

  1. Dolinskaya, E. B. Nikolai Medtner, Moscow : Muzy­ka; P. Yurgenson, 2013. (In Russ.)
  2. Dolinskaya, E. B. Nikolai Medtner: monograficheskiy ocherk [Nikolai Medtner: A Monographic Essay], Moscow : Muzyka, 1966. (In Russ.)
  3. Neizvestnyy Denisov. Iz zapisnykh knizhek (1980/81–1986, 1995) [Unknown Denisov. From Notebooks (1980/81–1986, 1995)], ed. by V. Tsenova, Moscow : Kompozitor, 1997. (In Russ.)
  4. Nikolai Medtner. Nezabytye motivy. K 140-letiyu kom­po­zitora [Nikolai Medtner. Unforgotten Motifs. To the 140th anniversary of the composer], ed. by E. B. Dolin­skaya, M. G. Valitova, Moscow : Nauchno-izdatel’­skiy tsentr “Moskovskaya konservatoriya,” 2021. (In Russ.)