Five Poems by Arensky at the Verses by Schepkina-Kupernik: Towards the Problem of Poetic Text Interpretation in Music at the Edge of the 19 th—20 th centuries

Five Poems by Arensky at the Verses by Schepkina-Kupernik: Towards the Problem of Poetic Text Interpretation in Music at the Edge of the 19 th—20 th centuries

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Al’shvang, A. A. “Opera genres ‘Carmen’.” Izbrannye sochineniya v dvukh tomakh. T. 2 [Selected Works in Two Volumes. Vol. 2], Moscow : Muzyka, 1965, pp. 112–134. (In Russ.)
 2. Asaf’ev, B. V. Russkaya muzyka XIX i nachala XX veka [Russian Music of the 19 th and Early 20 th Centuries], Leningrad : Muzyka, 1968. (In Russ.)
 3. Val’kova, V. B. “Alexandrinsky era and XX century.” Muzykal’naya akademiya [Music Academy], no. 3, 2007, pp. 149–156. (In Russ.)
 4. Val’kova, V. B. “The symbolism of sleep in the poem by S. Rachmaninoff ‘Bells’.” S. V. Rakhmaninov i mirovaya kul’tura: materialy V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 15–16 maya 2013 goda. Muzey-usad’ba S. V. Rakhmaninova “Iva­novka” [S. V. Rachmaninov and World Culture: Ma­terials of the V International Scientific-practical Con­ference, May 15‒16, 2013. Museum-estate of S. V. Rach­maninov “Ivanovka”], ed. by I. N. Vanovskaya, Iva­novka : RIO MURI, 2014, pp. 148–156. (In Russ.)
 5. Vasina-Grossman, V. A. “On some problems of chamber vocal music at the turn of the 19 th and 20 th centuries.” Muzyka i sovremennost’, issue 9, ed. by D. V. Frishman, Moscow : Muzyka, 1975, pp. 131–160. (In Russ.)
 6. Durandina, E. E. Kamernye vokal’nye zhanry v russkoy muzyke XIX‒XX vekov: istoriko-stilevye aspekty [Chamber Vocal Genres in Russian Music of the 19 th‒20 th Centuries: Historical and Stylistic Aspects], Moscow : RAM im. Gnesinykh, 2005. (In Russ.)
 7. Istoriya russkoy muzyki. In 10 vols. T. 9: Konets XIX ― nachalo XX veka [History of Russian Music. In 10 Vo­lumes. Vol. 9: Late XIX―early XX century], ed. by Yu. V. Keldysh, O. E. Levasheva, A. I. Kandinskiy, L. Z. Ko­rabel’nikova, Moscow : Muzyka, 1994. (In Russ.)
 8. Istoriya russkoy muzyki. In 10 vols. T. 10 A: 1890–1917 gody [History of Russian Music. In 10 Volumes. Vol. 10 A: 1890‒1917 years], ed. by Yu. V. Keldysh, O. E. Levasheva, A. I. Kandinskiy, L. Z. Korabel’ni­kova, M. P. Rakhmaninova, Moscow : Muzyka, 1997. (In Russ.)
 9. Istoriya russkoy muzyki. In 10 vols. T. 10 B: 1890–1917 gody [History of Russian Music. In 10 Volumes. Vol. 10 B: 1890‒1917], ed. by Yu. V. Keldysh, L. Z. Ko­rabel’nikova, E. M. Levashev, M. P. Rakhmanova, V. V. Rubtsova, N. I. Teterina, Moscow : Muzyka, 2004. (In Russ.)
 10. Karachevskaya, M. A. Features of the style on the example of M. F. Gnesin’s vocal creativity, Cand. Sci. (Art Criticism), Moscow : Tchaikovsky Moscow State Conservatory, 2010. (In Russ.)
 11. Kozeva, G. “Forgotten words of Mikhail Gnesin from Rostov speech.” https://cyberleninka.ru/article/n/m-gnesin-iz-muzykalno-kriticheskogo-naslediya (accessed 21 August 2020). (In Russ.)
 12. Levaya, T. N. Russkaya muzyka nachala XX veka v khudozhestvennom kontekste epokhi [Russian Music of the Early 20 th Century in the Artistic Context of the Era], Moscow : Muzyka, 1991. (In Russ.)
 13. Lobanova, E. V. Early chamber vocal creativity of N. Myaskovsky and Russian poetic symbolism. Cand. Sci. (Art Criticism), Moscow : Gnesin Russian Aca­demy of Music, 2016. (In Russ.)
 14. Mikhaylova, I. N. The musical embodiment of the poetry of the Silver Age in the chamber vocal work of composers of the early 20 th century (R. Glière, A. Grechaninov). Cand. Sci. (Art Criticism), Moscow : Gnesin Russian Academy of Music, 2018. (In Russ.)
 15. Pluzhnikov, K. I. Zabytye stranitsy russkogo romansa [Forgotten Pages of Russian Romance], Leningrad : Muzyka, 1988. (In Russ.)
 16. Ruch’evskaya, E. A. “On the relationship between word and melody in Russian chamber vocal mu­sic of the early twentieth century.” Russkaya muzy­ka na rubezhe XX veka: stat’i, soobshcheniya, publi­katsii [Russian Music at the Turn of the XX th Cen­tury: Articles, Messages, Publications], ed. by M. K. Mikhaylova and E. M. Orlova, Moscow‒Lenin­grad : Muzyka, 1966, pp. 65–110. (In Russ.)
 17. Sarab’yanov, D. V. Stil’ modern: Istoki. Istoriya. Prob­lemy [Art Nouveau: Origins. Story. Problems], Mos­cow : Iskusstvo, 1989. (In Russ.)
 18. Skvortsova, I. A. Stil’ modern v russkoy muzykal’nom iskusstve rubezha ХIХ–ХХ vekov [Art Nouveau Style in Russian Musical Art at the Turn of the 19 th―20 th Centuries], Moscow : Kompozitor, 2012. (In Russ.)
 19. Stepanova, I. V. Slovo i muzyka. Dialektika seman­ti­cheskikh svyazey [Word and Music. Dialectics of Semantic Links], Moscow : Moskovskaya kon­ser­va­toriya, 1999. (In Russ.)
 20. Tsypin, G. M. A. S. Arensky, Moscow : Muzyka, 1966. (In Russ.)
 21. Tsuker, A. M. “In the shadow of the classics: towards the problem of the integrity of the mu­sical-historical process.” Kompozitory “vtorogo rya­­da” v istoriko-kul’turnom protsesse. Sbornik sta­tey [Second-tier Composers in the Historical and Cultural Process. Collection of Articles], ed. by A. M. Tsuker, Moscow : Kompozitor, 2010, pp. 5–18. (In Russ.)