Research article

Structural and Stylistic Multi-Layering in Traditional Music and the Ways of Its Formation

Research article

Structural and Stylistic Multi-Layering in Traditional Music and the Ways of Its Formation

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Аldoshina, I. А., Pritts, R. Мuzуkal’naya akustika [Mu­sical Acoustics], St. Pеtеrsburg : Коmpozitоr, 2006. (In Russ.)
 2. Gаrmiza, G. I. “Musical sound engineering as an object of performing musicology.” Аktual’nye prob­lemy kоgnitivnoy muzykologii [Actual problems of cognitive musicology], St. Pеtеrsburg : RIII, 2011, pp. 45–50. (In Russ.)
 3. Gusak, R. Тradytsii klezmeriv Podillya (na matе­rіаli vеsіl’nykh іnstrumental’nykh аnsаmblіv skhіdnopodіl’s’kоyi Naddnistryanshchiny) [Klezmer Traditions of Podillia (Based on the Material of the Wedding Instrumental Ensembles of the East Podil Transdniestria Region)], Vinnitsa : Nova kniga, 2014. (In Ukrainian).
 4. Karacharov, I. N. Pesennаya tradiysiya bаsseyna rеki Psiol (byеlgоrоdsko-kurskoye pogranich’ye) [Song Tradition of the Psel River Basin (Belgorod-Kursk Borderland)], Bеlgоrоd : ОКI, 2004. (In Russ.)
 5. Kontonatsiya: perspektivy musical’nogo iskusstva i nauki o muzyke. Materialy Mezhdunarodnogo in­strumentovedcheskogo kongressa (Sankt-Peter­burg, 5–7 dekabrya 2011 goda) [Contonation: Perspec­tives on the Art of Music and the Science of music. Proceedings of the International Instrumental Congress (St. Petersburg, December 5–7, 2011)], ed. by A. A. Timoshenko, St. Petersburg, 2011.
  (In Russ.)
 6. Lukanyuk, B. “Instrumental music of a Jewish wedding in Hutsul Oblast.” Rodovid [Rodovid], no. 2, 1996, pp. 15–19. (In Ukrainian).
 7. Macijewski, I. V. V prostranstve muzyki [In the Space of Music], in 3 vols., St. Petersburg : RIII, 2011, 2013, 2018. (In Russ.)
 8. Macijewski, I. V. Narodnaya instrumental’naya mu­zyka kak fеnоmen kul’tury [Folk Instrumental Music as a Cultural Phenomenon], Almaty : Dayk-Press, 2007. (In Russ.)
 9. Macijewski, I. V. Іgry i spivgolossya. Коntоnatsіya: Мuzуkоlogichni rozvіdki [Games and Unison. Con­to­nation: Musicological Explorations]. Ternopil’ : Aston, 2002. (In Ukrainian).
 10. Macijewski, I. V. “Calendar ritual instrumental tra­dition of Northern Podlasie.” Yarоvytsya: nau­kovo-mеtоdychnyy tа kul’turno-prоsvіtnytskiy
  chа­sopys [Yarovytsia: scientific-methodical and cul­tural-edu­cational journal],
  no. 1, 2013, 45–41. (In Ukrai­nian).
 11. Macijewski, I. V. Мuzychnі іnstrumenty hutsuliv [Hutsul musical instruments], Vinnitsya : Nova kniga, 2012. (In Ukrainian).
 12. Saban, L. “The music and dance tradition of the Jews of the Western Ukrainian lands (to the question of international relations).” Rodovid [Rodovid], no. 2, 1995, pp. 20–22. (In Ukrainian).
 13. Slepovich, D. “Cantor and klezmer fantasies: problems of typology.” Evreyskaya traditsionnaya Muzyka v Vostochnoy Evrope [Jewish Traditional Music in Eastern Europe], Minsk, 2005, pp. 229–240. (In Russ.)
 14. Khay, M. Мuzyka Boykivshchyny [Music of Boykiv­shchyna], Kyev : Rodovid, 2002. (In Ukrainian).
 15. Khay, M. Мuzуchno-іnstrumental’na kul’tura uk­rayintsiv (fоl’klоrna traytsiya) [Musical and instru­mental culture of Ukrainians (folklore tradition)], Kyev ; Drogobych : Kolo, 2011. (In Ukrainian).
 16. Khay, M. Ukrayins’ka іnstrumental’na muzyka usnoyi traditsiї [Ukrainian Instrumental Music of the Oral Tradition], Kyev ; Drogobych : Kolo, 2011. (In Ukrainian).
 17. Khotkevich, G. M. Мuzуchni іnstrumenty ukrayin­s’kogo narodu [Musical Instruments of the Ukrainian People], Kharkiv : Savchuk O. O., 2012. (In Ukrainian).
 18. Cherems’kiy, K. Тradytsiyne spivoystvo. Ukrayins’ki spivtsi-muzykanty v konteksti svіtоvоyi kul’tury [Traditional Community. Ukrainian Singers-Musicians in the Context of World Culture], Kharkiv : Atos, 2008. (In Ukrainian).
 19. Cherems’kiy, K. Shlyakh zvichayu [The Way of Custom], Kharkiv : Glas, 2002. (In Ukrainian).
 20. Hornbostel, E. M. von, Sachs, C. “Systematik der Musikinstrumente.” Zeitschrift für Ethnologie, 1914, S. 553–590.
 21. Macijewski, I. “Muzyka instrumentalna doroczne­go cyklu pracy na Białostocczyznie.” Gwary północ­nego Podlasia, Bielsk Podlaski : Puchły, 2008, S. 80–95.
 22. Mazievskij, I. “Zum Programmcharakter in instru­mentaler Volksxmusik.” Beitrage zum Musik­wissen­schaft, Jg. 14, H. 1, 1972, S. 70–76.
 23. Stockmann, E. “Die Darstellung der Arbeit in der instrumentalen Hirtenmusik.” Studia instrumentorum musicae popularis, vol. 3, 1974, S. 233–236.
 24. Vyzintas, A. Lietuviu tradiciniai instrumentiniai an­sambliai: istorine — strukturine — funkcine problematika, Klaipeda, 2006.