Research article

Sonata-Strophic Form: To Clarify the Concept (On Examples from Russian Choral Music).

Research article

Sonata-Strophic Form: To Clarify the Concept (On Examples from Russian Choral Music).

This article is written in Russian. You can read it here.

 

References

 1. Analiz vokal’nykh proizvedeniy. Uchebnoe posobie [Analysis of Vocal Music. Textbook], ed. by O. P. Ko­lovskiy, Leningrad : Muzyka, 1988. (In Russ.)
 2. Berberov, R. N. Spetsifika struktury khorovogo proiz­vedeniya [The Specifics of the Choral Work Structure], Moscow : GMPI im. Gnesinykh, 1981. (In Russ.)
 3. Goryukhina, N. A. Evolyutsiya sonatnoy formy [The Evolution of Sonata Form], Kiev : Muzychna Ukraina, 1973. (In Russ.)
 4. Grigorieva, G. V. Muzykal’nye formy v khorakh S. I. Ta­neeva. Metodika analiza. Uchebnoe posobie [Musical Forms in the Choirs of S. I. Taneyev. Method of Analysis. Textbook], Moscow : Nauchno-izdatel’skiy tsentr “Moskovskaya konservatoriya,” 2021. (In Russ.)
 5. Grigorieva, G. V. “The role of the sonatina form in the development of the sonata form of the Viennese classics.” Cherty sonatnogo formo­obra­zo­vaniya. Mezhvuzovskiy sbornik trudov [Features of So­nata Form. Interuniversity Collection of Works], comp. by E. V. Ovchinnikov, Moscow : GMPI im. Gne­sinykh, 1978, pp. 28‒41. (In Russ.)
 6. Grigorieva, G. V. “Sonata-strophic form in Mozart’s ‘Kyrie’.” Istoriya osveshchaet put’ sovremennosti. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya V. V. Protopopova. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [History Illuminates the Path of Modernity. To the 100th Anniversary of the Birth of V. V. Protopopov. Proceedings of the International Scientific Conference], comp. by T. N. Dubravskaya, N. I. Tarasevich, Mos­cow : Nauchno-izdatel’skiy tsentr “Moskovskaya konservatoriya,” 2011, pp. 284‒291. (In Russ.)
 7. Grigorieva, G. V. “Sonata-strophic form in sacred music of Mozart.” Muzykal’noe obrazovanie v kon­tekste kul’tury: voprosy teorii, istorii i metodologii. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 21‒23 oktyabrya 2008 goda, Moskva [Music Education in the Context of Culture: Issues of Theory, History and Methodology. Proceedings of the International Scientific Conference, October 21‒23, 2008, Moscow], Moscow : RAM im. Gnesinykh, 2009, pp. 158‒163. (In Russ.)
 8. Dmitrevskaya, K. N. Analiz khorovykh proizvedeniy [Analysis of Choral Music], Moscow : Sovetskaya Rossiya, 1965. (In Russ.)
 9. Zhigacheva, L. T. “On the manifestation of sona­ta in choral music (on the example of Russian classical opera).” Candidate (Art Criticism) Dissertation, Kharkiv : Kotlyarevsky Kharkiv Insti­tute of Arts, 1982. (In Russ.)
 10. Zhigacheva, L. T. “Sonata structure in the vocal works of Glinka and Dargomyzhsky.” Voprosy muzykal’noy formy. Sbornik statey. Vyp. 3 [Issues of Musical Form. Collected articles. Issue 3], ed. by V. V. Protopopov, Moscow : Muzyka, 1977, pp. 3‒26. (In Russ.)
 11. Zudova, A. V., Dubravskaya, T. N. “On the question of musical syntax in the Masses of Palestrina.” Rus­skaya kniga o Palestrine. K 400-letiyu so dnya smerti [Russian Book about Palestrina. To the 400th Anni­versary of Death], ed. by T. N. Dubrav­skaya, Moscow : Tchaikovsky Moscow State Conser­va­tory, 2002, pp. 86‒100. (In Russ.)
 12. Kirillina, L. V. Klassicheskiy stil’ v muzyke XVIII―nachala XIX veka. Ch. 3. Poetika i stilistika [Classical Style in Music of the 18th―early 19th centuries. Vol. 3. Poetics and Style], Moscow : Kompozitor, 2007. (In Russ.)
 13. Lutsker, P. V., Susidko, I. P. Ital’yanskaya opera XVIII veka. Ch. 2. Epokha Metastazio [Italian Opera of the 18th century. Vol. 2. The Era of Metastasio], Moscow : Klassika-XXI, 2004. (In Russ.)
 14. Lutsker, P. V., Susidko, I. P. “Strophic and sonata form in Italian opera aria of the 1720s and the 1730s.” Problemy muzykal’noy nauki [Music Scholar­ship], no. 4, 2021, pp. 63‒75, doi: 10.33779/2782-3598.2021.4.063-075. (In Russ.)
 15. Nagina, D. A. “Sonata form in vocal music: occasio­nality or regularity”? Uchenye zapiski Rossiyskoy akademii muzyki imeni Gnesinykh [Scholarly Papers of The Gnesins Russian Academy of Music], vol. 28, no. 1, 2019, pp. 27‒43. (In Russ.)
 16. Paisov, Yu. I. Alexander Grechaninov. Zhizn’ i tvor­chestvo [Alexander Grechaninov. Life and Works], Moscow : Kompozitor, 2004. (In Russ.)
 17. Protopopov, V. V. “Some Features of Rimsky-Kor­sa­kov’s Opera Form.” Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 3, 1945, pp. 87‒104. (In Russ.)
 18. Kholopov, Yu. N. Vvedenie v muzykal’nuyu formu [Introduction to Musical Form], Moscow : Tchaikovsky Moscow State Conservatory, 2006. (In Russ.)
 19. Tsybko, E. N. “Aria: from baroque to classicism.” Candidate (Art Criticism) Dissertation, Mos­cow : Tchaikovsky Moscow State Conservatory, 2005. (In Russ.)