“...Against the Background of the Russian Landscape” by Roman Ledenev: Features of the Compositional Structure

“...Against the Background of the Russian Landscape” by Roman Ledenev: Features of the Compositional Structure

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Gippius, E. V. “Intonation elements of Russian chas­tushka.” Garmonika: istoriya, teoriya, praktika. Mate­rialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 19–23 sent. 2000 g. [Harmonica: History, Theory, Practice. Mate­rials of the International Scientific-practical Con­ference, 19–23 September 2000], ed. by A. N. Soko­lova, Maikop : AGU, 2000, pp. 27–76. (In Russ.)
 2. Gulyanitskaya, N. S. Muzykal’naya kompozitsiya: mo­dernizm, postmodernizm (istoriya, teoriya, praktika) [Musical Composition: Modernism, Postmodernism (History, Theory, Practice)], Moscow : Yazyki slavyan­skoy kul’tury, 2014. (In Russ.)
 3. Imkhanitskii, M. I. Istoriya ispolnitel’stva na rus­skikh narodnykh instrumentakh. Uchebnoe po­sobie dlya muzykal’nykh vuzov i uchilishch [His­tory of Performance on Russian Folk Instruments. Textbook for Music Universities and Colleges], 2nd ed., Moscow : RAM im. Gnesinykh, 2018. (In Russ.)
 4. Istoriya otechestvennoy muzyki vtoroy poloviny XX veka. Uchebnik [History of Russian Music of the Second Half of the 20th Century. Textbook], ed. by T. N. Levaya, St. Petersburg : Kompozitor, 2005. (In Russ.)
 5. [Katunyan, M.] “Foreword and recording of the conversation with Roman Ledenev.” Roman Lede­nev: stat’i, materialy, issledovaniya: Mono­gra­ficheskiy sbornik. Ocherki tvorchestva [Roman Lede­nev: Articles, Materials, Research: Monographic Collec­tion. Essays on Creativity], ed. by M. I. Katunyan, Mos­cow : Mos­kov­skaya gos. konservatoriya, 2007, pp. 14–38. (In Russ.)
 6. “Book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 6.” Russkaya pravoslavnaya tserkov’. Ofitsial’nyy sayt Moskovskogo Patriarkhata, http://www.patriarchia.ru/bible/eccl/# (accessed 30 April 2021). (In Russ.)
 7. Ledenev, R. “Help renew society. [The conversation was conducted by V. Licht].” Sovetskaya muzy­ka [Soviet Music], no. 9, 1989, pp. 4–11. (In Russ.)
 8. Lips, F. Kazhetsya, eto bylo vchera... [It Seems that it was Yesterday…], 2nd ed., Moscow : Muzyka, 2018. (In Russ.)
 9. Morozov, I. A., Sleptsova, I. S. Krug igry. Prazdnik i igra v zhizni severnorusskogo krest’yanina (XIX–XX vv.) [Circle of the Game. Holiday and Game in the Life of the North Russian Peasant (19th and 20th Cen­tury)], Moscow : Indrik, 2004. (In Russ.)
 10. Nikolaeva, E. “‘The seasons’: a choral novel.” Ro­man Ledenev: stat’i, materialy, issledovaniya: Mono­graficheskiy sbornik. Ocherki tvorchestva [Roman Lede­nev : Articles, Materials, Research : Monographic Collection. Essays on Creativity, ed. by M. I. Katu­nyan, Moscow : Moskovskaya gos. konservatoriya, 2007, pp. 161–170. (In Russ.)
 11. “Resolution of the Politburo of the Central Committee of the CPSU (b) ‘On the opera “Great Friendship” by V. Muradeli’. 10 February, 1948.” Elektronnaya biblioteka istoricheskikh dokumentov, http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/191470-postanovle­nie-politbyuro-tsk-vkp-b-ob-opere-velikaya-druzhba-v-muradeli-10-fevralya-1948-g#mode/inspect/page/1/zoom/4 (accessed 30 April 2021). (In Russ.)
 12. Savenko, S. “‘The main thing is not to lose natu­ralness…’ Conversation with comments.” Roman Ledenev: stat’i, materialy, issledovaniya: Mono­gra­ficheskiy sbornik. Ocherki tvorchestva [Roman Lede­nev : Articles, Materials, Research : Monographic Collection. Essays on Creativity], ed. by M. I. Ka­tu­nyan, Moscow : Moskovskaya gos. konserva­toriya, 2007, pp. 40–50. (In Russ.)
 13. Skurko, E. “Symphony Rus’—green and snow-white’ in the mirror of creative search.” Roman Ledenev: stat’i, materialy, issledovaniya: Mono­gra­ficheskiy sbornik. Ocherki tvorchestva [Roman Lede­nev: Articles, Materials, Research: Monographic Collection. Essays on Creativity], ed. by M. I. Katu­nyan, Moscow : Moskovskaya gos. konservato­riya, 2007, pp. 126–143. (In Russ.)
 14. Skurko, E. “The creativity of Roman Ledenyov.” Kom­pozitory Rossiyskoy Federatsii, issue 5, Moscow : Kom­pozitor, 1994, pp. 321–366. (In Russ.)
 15. Kholopova, V. “‘My quiet Homeland!’ Style constants.” Roman Ledenev: stat’i, materialy, issle­do­va­­niya: Monograficheskiy sbornik. Ocherki tvorchestva [Ro­man Ledenev: Articles, Materials, Research: Monographic Collection. Essays on Creativity], ed. by M. I. Katunyan, Moscow : Moskovskaya gos. kon­servatoriya, 2007, pp. 51–70. (In Russ.)
 16. Khromenko, T. E. Choral creativity of Roman Le­de­nev (1990s―2000s), Cand. Sci. (Art Criticism) Dissertation, Moscow : The Gnesins Russian Aca­demy of Music, 2013. (In Russ.)
 17. Shmelkov, S. Annotatsiya k kompakt-disku «Vecher­nie stradaniya» [CD Annotation “Evening Love Ditties”], Moscow : Art-servis, 2008. (In Russ.)