Vladimir Shсherbachev’s Fourth Symphony (“Izhorskaya”): The Past and the Present

Vladimir Shсherbachev’s Fourth Symphony (“Izhorskaya”): The Past and the Present

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Bogdanov-Berezovskiy, V. “V. V. Shcherbachev.” Rabochiy i teatr [The Worker and the Theatre], no. 16, 1936, pp. 14–16. (In Russ.)
 2. Bogdanov-Berezovskiy, V. “The Problem of Realism in Music.” Zvezda [The Star], no. 11, 1935, pp. 182–194. (In Russ.)
 3. V. V. Shcherbachev: Stat’i, materialy, pis’ma [V. V. Shcherbachev: The Articles, Materials, Letters]. Edited by R. Slonimskaya, compiled by A. Krukova, Leningrad: Sovetskiy kompozitor, Leningradskoe otdelenie, 1985. (In Russ.)
 4. Zimin, P. “About the Problem of Vocal-Symphonic Genre. (The Notes of Acoustic about the Performance of the Symphony ‘Izhorskaya’).” Sovetskaya muzyka [The Soviet Music], no. 2, 1936, pp. 61–63. (In Russ.)
 5. Irkley, A. “Izhorskaya Symphony.” Izhorets, no. 151 (4904), 19 August, 1971, p. 3. (In Russ.)
 6. “Kirov in Music.” Smena, no. № 271 (3194), 26 November, 1935, p. 4. (In Russ.)
 7. N. Ya. Myaskovskiy. Sobranie materialov v dvuh tomakh. T. 2: Literaturnoe nasledie. Pis’ma [N. Ya. Myas­kovsky. The Collection of Materials in 2 vol.
  Vol. 2: Literary Heritage. Letters]. 2nd ed., edited by S. Shlifshteyn, Moscow: Muzyka, 1964. (In Russ.)
 8. “About the Opera ‘Great Friendship’ by V. Muradeli. The Statement of the CPSU(b) from 10 February 1948.” Pravda [The Truth], no. 42 (10783), 11 February, 1948, p. 1. (In Russ.)
 9. “About the Reorganization of Cultural Institutions. The Statement of CPSU(b) from 23 April 1932.” Pravda [The Truth], no. 14 (5279), 24 April, 1932, p. 1. (In Russ.)
 10. Orlov, G. Vladimir Vladimirovich Shcherbachev. Ocherk zhizni I tvorchestva [Vladimir Vladimirovich Shcherbachev. The Essay of his Creative Biography], Leningrad: Sovetskiy kompozitor, 1959. (In Russ.)
 11. Ostretsov, A. “Forth Symphony (‘Izhorskaya’) by V. Shcherbachev.” Sovetskaya muzyka [The Soviet Music], no. 5, 1938, pp. 15–25. (In Russ.)
 12. Puti razvitiya sovetskoy muzyki: kratkiy obzor [The Ways of Development of Soviet Music: Synopsis]. Edited by A. I. Shaverdyan, Moscow, Leningrad: Muzgiz, 1948. (In Russ.)
 13. “Radio.” Vechernyaya Moskva [The Evening Moscow], no. 22 (3652), 28 January, 1936, p. 2. (In Russ.)
 14. “Radio at Lenin’s Anniversary.” Sovetskoe iskusstvo [The Soviet culture], no. 4 (290), 22 January, 1936, p. 1. (In Russ.)
 15. Slonimskaya, R. N. Simfonicheskoe tvorchestvo Vladimira Shcherbacheva v kontekste kul’tury [The Symphonies of Vladimir Shcherbachev at the Cultural Space], St. Petersburg: Kompozitor, 2012. (In Russ.)
 16. Slonimskaya, R. N. Chuvstvo puti: kompozitor Vladimir Shcherbachev [The Senses of the Way: Vladimir Shcherbachev], St. Petersburg: Kompozitor, 2006. (In Russ.)
 17. S., Sh. [Shlifshteyn, S.] “‘Izhorskaya’ Symphony of V. V. Shcherbachev.” Govorit SSSR [USSR Speaks], no. 3, 1936, p. 33–34. (In Russ.)