About the Rough Manuscript of the Finale of the Sixth Symphony by P. I. Tchaikovsky (Textological Notes)

About the Rough Manuscript of the Finale of the Sixth Symphony by P. I. Tchaikovsky (Textological Notes)

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Avtografy P. I. Chaykovskogo v arkhive Doma-muzeya v Klinu [Autographs of P. I. Tchaikovsky in the Archives of the House-Museum in Klin]. Compil. by K. Yu. Davydova, E. M. Orlova, G. R. Freydling, edited by Z. V. Korotkova-Leviton, Moscow—Leningrad: Gosudarstvennoe muzykal’noe izdatel’stvo, 1950. (In Russ.)
 2. Budyakovskiy, A. P. I. Tchaikovsky. Simfonicheskaya muzyka [P. I. Tchaikovsky. Symphonic Music], Leningrad: Izdatel’stvo Leningradskoy filarmonii, 1935. (In Russ.)
 3. Kremlev, Yu. Simfonii P. I. Chaykovskogo [Tchai­kovsky’s Symphonies], Moscow: Muzgiz, 1955. (In Russ.)
 4. Nikolaeva, N. Simfonii P. I. Chaykovskogo: ot «Zimnikh grez» k «Pateticheskoy» [Tchaikovsky’s Symphonies: from «Winter Dreams» to «Pathetic»], Moscow: Muzgiz, 1958. (In Russ.)
 5. Novoe polnoe sobranie sochineniy Chaykovskogo. T. 39a. Simfoniya № 6 si minor «Pateticheskaya» soch. 74 [New Complete Works of Tchaikovsky. T. 39a. Symphony No. 6 in B minor “Pathetique” Op. 74: Sketches of Facsimile]. Edited by T. Kol’khaze, P. Vaydman, Moscow: Muzyka; Meinz: Schott, 1999. (In Russ.)
 6. Orlova, E. Peter Ilyich Tchaikovsky, Moscow: Muzyka, 1980. (In Russ.)
 7. Pribegina, G. “On the Work of P. I. Tchaikovsky over the Sixth Symphony.” Iz istorii russkoy i sovetskoy muzyki [From the History of Russian and Soviet Music]. Compil. by A. Kandinskiy, edited by Yu. Rozanova, no. 2, 1976, pp. 115–143. (In Russ.)
 8. Ruch’evskaya, E. Tchaikovsky: kratkiy ocherk zhizni i tvorchestva [Tchaikovsky: a Brief Sketch of Life and Work]. 5th ed., St. Petersburg: Kompozitor, 2010. (In Russ.)
 9. Tumanina, N. Tchaikovsky, vol. 2, Moscow: Nauka, 1968. (In Russ.)
 10. Tchaikovsky, P. Polnoe sobranie sochineniy. Litera­tur­nye proizvedeniya i perepiska. [Tchaikovsky P. Comp­lete Works. Literary Works and Correspon­dence], vol. XVII, Moscow: Muzyka, 1981. (In Russ.)
 11. Tchaikovsky. Tematiko-bibliograficheskiy ukazatel’ sochi­neniy [Tcajkovsky. Thematic-bibliographic Index of Essays], edited by Vajdman P., Korabel’nikova L., Rubtsova V., 2nd ed., Moscow: P. Jurgenson, 2006. (In Russ.)
 12. Čajkovskij-Studien. Bd. I: Internationales Čajkovskij-Symposium Tűbingen 1993 / bericht, hg. von Th. Kohlhase. Mainz, 1995.