Research article

The First All-Tonal Cycles of Preludes and Fugues in the 20th Century: To the History of Creation and Opening-Up

Research article

The First All-Tonal Cycles of Preludes and Fugues in the 20th Century: To the History of Creation and Opening-Up

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Bobrovsky, V. P. “Pretvorenie zhanra passakal’i v so­natno-simfonicheskikh tsiklakh D. Shostako­vicha [The implementation of the passacaglia genre in the sonata-symphony cycles of D. Shostakovich].” Muzyka i sovremennost’. Sbornik statey [Music and Modernity. Collected Articles], issue 1, compiled by T. A. Lebedeva, Moscow : Muzgiz, 1962, pp. 149–182. (In Russ.)
 2. Gerver, L. L. “24 prelyudii i fugi D. D. Shostakovicha. Istoriya sozdaniya i pervykh ispolneniy. Oso­ben­nosti stroeniya i stilya [24 preludes and fugues by D. D. Shostakovich. History of creation and first performances. Features of the structure and style].” D. D. Shostakovich. Novoe sobranie sochineniy. Seriya XII. Sochineniya dlya fortepiano. Tom 113: 24 prelyudii i fugi soch. 87 [D. D. Shostakovich. New Collected Works. Series 12. Piano Works. Vol. 113: 24 Preludes and Fugues op. 87], ed. by V. Ekimovsky, explanatory articles by L. Gerver and S. Chebotarev, project coordinator and sponsor I. A. Shostakovich, Moscow : DSCH, 2015, pp. 217–222. (In Russ.)
 3. Digonskaya, O. G. “Shostakovich v seredine 1930-kh:
  opernye plany i voploshcheniya. Ob atributsii neiz­vestnogo avtografa [Shostakovich in the mid-1930s: Opera plans and implementations. On the attribution of an unknown autograph].” Muzykal’­naya akademiya [Music Academy], no. 1, 2007, pp. 48–60. (In Russ.)
 4. Dolzhansky, A. N. 24 prelyudii i fugi D. Shostako­vi­cha [24 Preludes and Fugues by D. Shostakovich], 2nd ed., corrected, Leningrad : Sovetskiy kompo­zitor, 1970. (In Russ.)
 5. Zaderatsky, V. V. Polifoniya v instrumental’nykh pro­iz­vedeniyakh D. Shostakovicha [Polyphony in instru­mental works by D. Shostakovich], Moscow : Muzyka, 1969. (In Russ.)
 6. Zaderatsky, V. V. “Predislovie [Foreword].” V. P. Za­de­ratskiy. 24 prelyudii i fugi dlya fortepiano [24 Prelu­des and Fugues for Piano], Moscow : RMI, 2012, pp. VIII–LXIV. (In Russ.)
 7. Zaderatsky, V. V. Per aspera…, 2nd ed., corrected and enlarged, St. Petersburg : Kompozitor, 2015. (In Russ.)
 8. Zolotarev, V. A. Fuga: rukovodstvo k prakticheskomu izucheniyu [Fugue: Practical Study Guide], ed. by S. V. Evseev, 2nd ed., Moscow : Muzgiz, 1956. (In Russ.)
 9. Inger, A. G. “Pianistka Mariya Grinberg: K portretu mu­zykanta v sovetskom inter’ere [Pianist Maria Grin­berg: Toward a Portrait of a Musician in a Soviet Interior].” Znamya [Banner], no. 5, 1999, pp. 114–148. (In Russ.)
 10. “K obsuzhdeniyu 24 prelyudiy i fug D. Shostakovicha [Toward the Discussion of 24 Preludes and Fugues by D. Shostakovich].” Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 6, 1951, pp. 55–58. (In Russ.)
 11. Kuznetsov, I. K. Teoreticheskie osnovy polifonii XX ve­ka: issledovanie [Theoretical Basis of the 20th-century Polyphony], Moscow : Moscow Conservatory Press, 1994. (In Russ.)
 12. Kyuregyan, T. S. Forma v muzyke XVII–XX vekov [Form in Music of the 17th–20th Centuries], 2nd ed., corrected, Moscow : Kompozitor, 2003. (In Russ.)
 13. Mazel’, L. A. “O fuge Do mazhor Shostakovicha [On Fugue in C-major by D. Shostakovich].” Cherty stilya D. Shostakovicha. Sbornik statey [Features of Style of D. Shostakovich. Collected Articles], comp. by L. Berger, Moscow : Muzyka, 1962, pp. 332–347. (In Russ.)
 14. Mariya Grinberg. Stat’i, vospominaniya, materialy [Maria Grinberg. Articles, Memoirs, Materials], comp. by A. G. Inger, ed. by V. D. Konen, Moscow : Sovet­skiy kompozitor, 1987. (In Russ.)
 15. Milka, A. P. “Predislovie [Foreword].” G. Kirchhoff. Muzykal’naya azbuka. Faksimil’naya publikatsiya izdaniya 1734 goda [Music ABC. Facsimile publication of the 1734 edition], foreword, continuo realization and comments by A. P. Milka, St. Petersburg : Kom­po­zitor, 2004, pp. IV–XVI. (In Russ.)
 16. Milka, A. P. Polifoniya. Uchebnik dlya muzykal’nykh vuzov. Ch. 2. Polifonicheskie formy svobodnogo pis’ma [Polyphony. Textbook for Music Universities. Vol. 2. Free Polyphonic Forms], St. Petersburg : Kompozitor, 2016. (In Russ.)
 17. Mnatsakanova, E. A. “Nekotorye nablyudeniya nad stilem sbornika ‘24 prelyudii i fugi’ [Some Ob­ser­vations on the Style of 24 Preludes and Fugues].” Dmitry Shostakovich. Sbornik statey [Dmitry Shostakovich. Collected Articles], comp. by G. Sh. Ordzhonikidze, Moscow : Sovetskiy kom­pozitor, 1967, pp. 260–287. (In Russ.)
 18. Nikolaeva, T. P. “Ispolnyaya Shostakovicha [Per­forming Shostakovich].” Dmitry Shostakovich. Sbornik statey [Dmitry Shostakovich. Collected Articles], comp. by G. Sh. Ordzhonikidze, Moscow : Sovetskiy kom­pozitor, 1967, pp. 287–303. (In Russ.)
 19. Skrebkov, S. S. “24 prelyudii i fugi Shostakovicha [24 Preludes and Fugues by Shostakovich].” Sovet­skaya muzyka [Soviet Music], no. 9, 1953, pp. 18–24. (In Russ.)
 20. Shostakovich, D. D. Pis’ma I. I. Sollertinskomu [Letters to I. I. Sollertinsky], publication and prepa­ration of illustrations by D. I. Sollertinsky; foreword by L. G. Kovnatskaya, preparation of the text by D. I. Sollertinsky, L. V. Mikheeva, G. V. Kopytova, and O. L. Dansker; comments and indexes by O. L. Dansker, L. G. Kovnatskaya, G. V. Kopytova, N. V. Livshits, L. V. Mikheeva, and L. O. Ader, St. Pe­ters­burg : Kompozitor, 2006. (In Russ.)
 21. “Shostakovich is sixty!” Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 9, 1966, pp. 4–54. (In Russ.)
 22. Etinger, M. A. “Garmoniya i polifoniya. (Zametki o polifonicheskikh tsiklakh Bakha, Khindemita, Shostakovicha) [Harmony and polyphony. (Notes on polyphonic cycles by Bach, Hindemith, Shosta­kovich)].” Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 12, 1962, pp. 29–34. (In Russ.)
 23. Yuzhak, K. I. Nekotorye kompozitsionnye osobennosti fugi I. S. Bakha. Stretta v fugakh “Khorosho tempe­rirovannogo klavira” [Some Compositional Features of J. S. Bach’s Fugue. Stretta in the Fugues of the “Well-Tempered Clavier”], Moscow : Muzyka, 1965. (In Russ.)
 24. Yuzhak, K. I. “Ob evolutsii khudozhestvennogo smysla polifonicheskoy kompozitsii [On the evo­lution of the artistic meaning of polyphonic com­position].” K. I. Yuzhak. Polifoniya i kontrapunkt. Voprosy metodologii, istorii, teorii [Polyphony and Counterpoint. Issues of Methodology, History, Theory], vol. 2, St. Petersburg : Sudarynya, 2006, pp. 34–58. (In Russ.)
 25. Yuzhak, K. I. “Zaderatsky, Vsevolod Petrovich.” The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 27, 2nd ed., ed. by S. Sadie, London : McMillan, 2001, p. 715.