Research article

Song Genre Genotype

Research article

Song Genre Genotype

This article is written in Russian. You can read it here.

References

 1. Alekseeva, L. M. “On the problem of updating the art of mass song.” Sovremennye problemy sovetskogo muzykal’no-ispolnitel’skogo iskusstva [Modern Prob­lems of Soviet Musical and Performing Arts], Moscow : Sovetskiy kompozitor, 1985, pp. 183–205. (In Russ.)
 2. Andreev, Yu. A., Vaynonen, N. V. Nasha samo­deya­tel’naya pesnya [Our Amateur Song]. Moscow : Zna­nie, 1983. (In Russ.)
 3. Bakhtin, M. M. Problemy poetiki Dostoevskogo [Problems of Dostoevsky’s Poetics], 2nd ed., revised and extended, Moscow : Sovetskiy pisatel’, 1963. (In Russ.)
 4. Vasina-Grossman, V. A. “Song.” Muzykal’naya en­tsik­lo­pediya [The Encyclopedia of Music], ed. by Yu. V. Keldysh, vol. 4, Moscow : Sovetskaya entsik­lo­pediya, 1978. (In Russ.)
 5. Genina, L. S. “Alone with the song.” Sovetskaya mu­zyka [Soviet Music], no. 3, 1979, pp. 16–28. (In Russ.)
 6. D. Shostakovich o vremeni i o sebe. 1926–1975 [D. Sho­stakovich about Time and about Himself. 1926–1975], Moscow : Sovetskiy kompozitor, 1980. (In Russ.)
 7. Druzhkin, Yu. S. Pesnya kak sotsiokul’turnoe deystvie [Song as a Socio-Cultural Action], Moscow: GII, 2013. (In Russ.)
 8. Druzhkin, Yu. S. “Song as a sociocultural pheno­menon.” Observatoriya kul’tury [Observatory of Cul­ture], no. 3, 2010, pp. 63–66. (In Russ.)
 9. Dukov, E. V. “Public consciousness and pop music.” Observatoriya kul’tury [Observatory of Culture], no. 2, 2011, pp. 46–53. (In Russ.)
 10. Zhurkova, D. A. “Stages and approaches to the study of popular music: a review of foreign and domestic experience.” Starye i novye media: formy, podkhody, tendentsii XXI veka [Old and New Media: Forms, Approaches, Trends of the XXI Century], Moscow : Izdatel’skie resheniya. Ridero, 2019, pp. 286–332. (In Russ.)
 11. Zak, V. I. O melodike massovoy pesni: Opyt analiza [About the Melody of Mass Song: An Analysis Experience], Moscow : Sovetskiy kompozitor, 1979. (In Russ.)
 12. Zemtsovskiy, I. I. “Folk song.” Muzykal’naya entsiklo­pediya [The Encyclopedia of Music], ed. by Yu. V. Kel­dysh, vol. 3, Moscow : Sovetskaya entsiklo­pediya, 1976. (In Russ.)
 13. Konen, V. D. Tretiy plast: novye massovye zhanry v muzyke XX veka [The Third Layer: New Mass Gen­res in the Music of the 20th Century], Moscow : Muzy­ka, 1994. (In Russ.)
 14. Kyuregyan, T. S., Stolyarova, Yu. V. Pesni sredne­ve­ko­voy Evropy [Songs of Medieval Europe], Mos­cow : Kom­pozitor, 2007. (In Russ.)
 15. Maevskaya, I. V. “Genre and stylistic aspects of Russian pop songs of the 2nd half of the 20th century.” Candidat (Art Criticism) Dissertation, Krasnodar : Krasnodar State Institute of Culture, 2020. (In Russ.)
 16. Ozhegov, S. I. Slovar’ russkogo yazyka [Russian Dictionary], 16th ed., Moscow : Russkiy yazyk, 1984. (In Russ.)
 17. Okudzhava, B. “Music of the soul.” Napolnim mu­zy­koy serdtsa. Antologiya avtorskoy pesni [Let’s Fill the Hearts with Music. Anthology of Art Song], Moscow : Sovetskiy kompozitor, 1989, pp. 3–4. (In Russ.)
 18. Pomeshchikova, V. V. “Soviet song as a historical and cultural phenomenon of Russian art.” Novoe slovo v nauke i praktike: gipotezy i aprobatsiya rezul’tatov issledovaniy [New Word in Science and Practice: Hypotheses and Approbation of Research Results], no. 20, 2015, pp. 40–43. (In Russ.)
 19. Rudichenko, T. S. Donskaya kazach’ya pesnya v istoricheskom razvitii [Don Cossacks’ Song in the Historical Development], Rostov-na-Donu : Rach­ma­ninov Rostov State Conservatory, 2004. (In Russ.)
 20. Sokhor, A. N. “Mass, common, pop...” Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 10, 1965, pp. 18–23. (In Russ.)
 21. Sokhor, A. N. “Romance and song.” Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 9, 1959, pp. 7–15. (In Russ.)
 22. Syrov, V. N. “Old and new realities of mass musical culture.” Istoriya otechestvennoy muzyki vtoroy poloviny XX veka [History of Russian Music of the 2nd Half of the 20th Century], St. Petersburg : Kom­pozitor, 2005, pp. 514–540. (In Russ.)
 23. Tariverdiev, M. L. “My love…” Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 6, 1988, pp. 28–30. (In Russ.)
 24. Ukhov, D. “Ways and Crossroads of American Music.” Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 7, 1981, pp. 99–105. (In Russ.)
 25. Zucker, A. M. “Mass music and academic musico­logy.” Zucker, A. M. Edinyy mir muzyki [Zucker, A. M. Unified World of Music], Rostov-na-Donu : Rach­maninov Rostov State Conservatory, 2003, pp. 222–236. (In Russ.)
 26. Zuckerman, V. A. “On theoretical musicology.” Zuckerman, V. A. Muzykal’no-teoreticheskie ocherki i etyudy [Zukkerman, V. A. Musicological Essays and Etudes], Issue 1, Moscow : Sovetskiy kompozitor, 1970, pp. 5–18. (In Russ.)
 27. Schnittke, A. G. “He could not live differently.” Muzykal’naya zhizn’ [Musical Life], no. 2, 1988, pp. 2–3. (In Russ.)
 28. Erisman, G. Frantsuzskaya pesnya [French Song], Moscow : Sovetskiy kompozitor, 1974. (In Russ.)